Nahima in Brussel

Betere ramingen maken in kader van datamatching

 
21/10/2016 - In het rapport van het Rekenhof van eerder dit jaar met betrekking tot de begrotingscontrole lezen we dat de raming van de ontvangsten niet altijd steunen op een gedetailleerde berekening. Het is daarom moeilijk om de opbrengst van de actieplannen voor fraudebestrijding te evalueren. Zo werd er 1,8 miljoen euro voorzien voor optimalere datamatching tussen de RVA en de toenmalige RVP  om niet-toegestane cumulaties van werkloosheid en pensioen te vermijden. Dit bracht slecht 70.000 euro op. Ik vroeg in de commissie Sociale Zaken aan de staatssecretaris hoe men het verschil kan verklaren. Lees meer
 
 

OCMW's krijgen eindelijk de nodige ondersteuning

 
12/11/2016 - Ik ben tevreden dat de federale regering ingaat op mijn vraag om OCMW’s een bijkomende toelage toe te kennen voor de begeleiding van vluchtelingen. De commissie Volksgezondheid keurde vandaag een wetsontwerp goed dat een toelage van 10 % van het leefloon per erkende vluchteling toekent aan een OCMW. De regeling geldt voor dit jaar en volgend jaar./ Lees meer
 
 

Blij met bilaterale akkoorden in strijd tegen sociale dumping

 
20/10/2016 - Onlangs sloot België een bilateraal akkoord met Bulgarije in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Als mede-indiener van een meerderheidsresolutie om de sociale fraude en dumping aan te pakken, ben ik natuurlijk blij dat er nu concrete stappen ondernomen worden. De controle op de naleving van de Europese wetgeving in de praktijk is niet altijd evident gebleken en samenwerking met bepaalde landen is aangeraden. Ik vroeg de Staatssecretaris ter bestrijding van de sociale fraude dan ook om meer uitleg in de commissie sociale zaken. Lees meer
 
 
Zorg ervoor dat niemand nacht moet doorbrengen op straat

Zorg ervoor dat niemand nacht moet doorbrengen op straat

 
14/10/2016 -  Het wordt kouder. De winter staat voor de deur en we zetten thuis de verwarming een paar graden hoger. Ondertussen zijn er echter tienduizenden dak- en thuislozen zijn die dat niet kunnen doen en die op straat moeten overnachten. Ook de Vlaamse Kinderrechtencommissaris wees er recent op dat 1 op 3 thuis- en daklozen minderjarigen zijn. Alleen al in Vlaanderen zijn 1.700 kinderen dak- of thuisloos. Elk jaar organiseren wij winteropvang voor daklozen, gewoonlijk van 1 november tot 31 maart. Dat is ook dit jaar de bedoeling. Wij moeten lessen trekken uit de voorbije jaren. Armoedeorganisaties hebben mij meegedeeld dat heel wat punten voor verbetering vatbaar zijn. Zo zien wij dat er steeds meer vrouwen dakloos zijn, er zijn problemen met het reserveren van een plaats om te overnachten, er zijn organisaties die opvang bieden, waar men letterlijk met een lotje werkt en er zou eigenlijk ook overdag opvang moeten zijn voor gezinnen en kwetsbare personen. Ik stelde hierover vragen in de plenaire vergadering aan de staatssecretaris voor armoedebestrijding. Lees meer
 
 
Teleurgesteld in de herstructureringsplannen van ING

Teleurgesteld in de herstructureringsplannen van ING

 
10/10/2016 - De 3500 banen die bij ING zullen verdwijnen maken mij heel erg kwaad. De middelen die ING van de overheid krijgt, zoals de notionele aftrek en lagere loonlasten dienen om jobs mee te creëren en niet om aan de aandeelhouders door te storten. Als ING klant kan ik mij dan ook niet vinden in de plannen die de bank heeft met haar werknemers.  Lees meer
 
 

Kwalitatieve informatieuitwisseling broodnodig voor een correcte risicoanalyse bij gedwongen terugkeer

 
27/09/2016 - In het recent jaarlijks rapport van de AIG, de algemene inspectie van de federale politie, wordt een overzicht gegeven van de controles die zij uitoefent op de politiediensten in het kader van de begeleiding van mensen die gedwongen worden uitgewezen. Het rapport van 2015 voorziet nu ook in aanbevelingen. Momenteel blijkt er weinig of geen kennis of informatie over de psychosociale toestand van de te verwijderen persoon aanwezig te zijn. Deze kan wel nuttig zijn om een betere inschatting te maken van de risico’s. Ik vroeg de minister van Binnenlandse Zaken welke maatregelen intussen werden genomen om dit probleem te verhelpen en of er nog maatregelen zullen volgen? Lees meer
 
 

Gemeenteambtenaren informeren nog te vaak verkeerd over nationaliteitsverwerving

 
26/09/2016 - Als actief lid en voorzitter van de commissie voor de Naturalisaties ontvang ik regelmatig vragen van mensen over naturalisatie en nationaliteitsverwerving, maar ook verhalen, waarbij ik vaststel dat zij heel vaak door de gemeente verkeerdelijk zijn geïnformeerd. Ik vroeg in de commissie Justitie aan minister Koen Geens hoe de gemeenteambtenaren in het verleden op de hoogte gebracht werden, van wijzigingen in de wetgeving en hoe dit vandaag verloopt. Lees meer
 
 
Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

 
24/09/2016 - Wanneer mensen illegaal in ons land verblijven, kan de politie hen oppakken met het oog op uitwijzing. Maar, om de woning te betreden heeft men telkens een (rechterlijk) mandaat of toestemming van de bewoner zelf nodig. In antwoord op mijn mondelinge vraag zei de minister dat er helemaal geen toestemming hoeft gegeven te worden door de mensen die de woning bezetten, noch hoeft hiervoor een rechterlijke toestemming verleend te worden. Deze visie is niet correct en schendt bovendien de Grondwet. Het uitwijsbeleid is het cruciale sluitstuk van ons asielbeleid, maar moet wel volgens de regels van de rechtsstaat gebeuren. Vandaag in De Morgen. Lees meer
 
 
Naar een oplossing voor de automatische toekenning van sociaal tarief gas en elektriciteit

Naar een oplossing voor de automatische toekenning van sociaal tarief gas en elektriciteit

 
23/09/2016 - Sinds 1999, samen met de vrijmaking van de energiemarkt, werd een systeem in het leven geroepen, waardoor voor bepaalde groepen mensen een sociaal tarief voor gas en elektriciteit mogelijk is. In 2007 werd er dan ook beslist om aan mensen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap altijd het recht op dat statuut te geven. Sinds 2009 is er in principe ook een automatische toekenning, maar in de praktijk blijkt dat die pas toegepast wordt vanaf de beslissing van de Directie-generaal Personen met een handicap. Deze automatische toekenning bleek een zeer complexe zaak. Daarom stelden de ombudsmannen in 2012 een soort compromis voor. Zij stelden voor dat de Directie-generaal Personen met een handicap papieren attesten zou uitreiken aan de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, zodat deze dat aan hun leverancier kunnen bezorgen en de toepassing van het sociaal tarief aan te vragen, met retroactieve kracht. Tot heden is dat probleem echter niet opgelost, hoewel er intussen overleg geweest is tussen de administraties, met de Algemene Directie voor Energie en met de FOD Economie. Ik stelde hierover een vraag in de commissie Bedrijfsleven. Lees meer
 
 
119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

 
22/09/2016 -Het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen viert vandaag zijn eerste verjaardag. Over een periode van twee jaar tijd moeten 25 Europese lidstaten in totaal 160.000 vluchtelingen overnemen uit ‘frontstaten’ Italië, Griekenland en - sinds kort - ook Turkije.Van de 98.255 toegewezen plaatsen werden er nog geen 5.000 ingevuld. Voor België staat de teller op 119. Griekenland en Italië zijn aan het verdrinken. Maar het is nog niet te laat.Voor België staat de teller op 29 mensen uit Italië en 90 uit Griekenland, waarmee ons land in het peloton meefietst. Er werd al plaats gecreëerd voor 230 mensen. 300 vluchtelingen per maand opvangen is realistisch. Eind vorig jaar klopten elke dag vijfhonderd mensen aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die asielcrisis is voorbij, dus mits een goede organisatie, mag het geen probleem zijn om aan de verplichtingen van het spreidingsplan te voldoen. Ik wil aan de alarmbel trekken, maar het is zeker nog niet te laat. De kinderziektes zijn nu van de baan. Eens het verdeelsysteem op gang komt, kan het snel gaan. Maar we moeten de schade van het voorbije jaar wel inhalen, of de boel ontploft. Lees het artikel op De Standaard Online.   Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.