Nationaal

Resolutie aanpak discriminatie arbeidsmarkt uitvoeren

Resolutie aanpak discriminatie arbeidsmarkt uitvoeren

 
25/11/2016 - Ruim een jaar geleden werd onze meerderheidsresolutie om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, goedgekeurd in de Kamer. We spraken af dat sectoren in de eerste plaats moesten inzetten op zelfregulering. Voor hardleerse bedrijven moeten er in een volgende fase echter ook mystery calls kunnen uitgevoerd worden vanuit de inspectie. Na mijn vraag in de commissie is minister Kris Peeters nu bereid om onze resolutie uit te werken. De minister gaat nu akkoord om het principe van de mystery calls uit te werken als een stok achter de deur. Het liefst gebruiken we die zo weinig mogelijk, alleen als het niet anders kan. Lees meer
 
 
De start van mijn engagement

De start van mijn engagement

 
24/11/2016 - 25 jaar na Zwarte Zondag, de start van mijn engagement. Vanmorgen zat ik in De Ochtend. Lees meer
 
 

Diversiteit bij de federale overheid: streefcijfer graag vastleggen

 
24/11/2016 - In het regeerakkoord staan er afspraken om diversiteit bij de federale overheid aan te moedigen. Het gaat hier over mensen met een allochtone achtergrond. De minister had in juli aangegeven hij samen met kabinet-Peeters zou overleggen over dit dossier. In de commissie vroeg ik aan de minister van ambtenarenzaken, hoe ver hij staat in het proces om een concreet streefcijfer vast te leggen. Afgelopen maanden zijn er contacten geweest tussen het kabinet van de minsister en de FOD-werkgelegenheid om te onderzoeken of er al dan niet een nulmeting kan geïntegreerd worden binnen de bestaande sociale monitoring.  Lees meer
 
 

Klachten over taaldiscriminatie moeten gehoord worden

 
24/11/2016 - Discriminatie op basis van taal is een belangrijke barrière om zich op de arbeidsmarkt te kunnen integreren. Dat wordt soms onterecht gebruikt als een manier om bepaalde mensen te weren. Taal wordt daarbij als excuus gebruikt om bepaalde mensen te weren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een poetsvrouw een basiskennis Nederlands of Frans heeft, maar Het is echter niet van belang dat zij een heel grondige kennis van de taal heeft. Lees meer
 
 

Werk maken van instrument ter bestrijding discriminatie op de arbeidsmarkt

 
24/11/2016 - Vorig jaar werd in het parlement de resolutie goedgekeurd over discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarin staat dat we discriminatie zouden tegengaan via initiatieven tot zelfregulering.  Daarnaast was ook een tweede stap absoluut nodig. Wij vroegen daarom aan de regering, om een wettelijk instrument ter beschikking te stellen, zodat men discriminatie effectief vast te stellen en aan te pakken. Lees meer
 
 
Mensen informeren over European Disability Card

Mensen informeren over European Disability Card

 
24/11/2016 - Op voorstel van de Europese commissie, heeft ons een overeenkomst getekend over de European Disability Card. Deze kaart werd in het leven geroepen om personen met een handicap vlotter toegang te geven tot verschillende diensten, zoals in de toeristische, de sport- en de ontspanningssector. Lees meer
 
 

Welke plannen met Commissie van Advies voor Vluchtelingen?

 
22/11/2016 - De Commissie van Advies voor Vluchtelingen kan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie adviseren over verschillende vormen van verblijfsaanvragen. De eindbeslissing blijft echter altijd bij de staatssecretaris zelf. Zo werd een beroep gedaan op de CAV bij de behandeling van de regularisatieaanvragen (9bis) tussen 15 september 2009 en 15 december van datzelfde jaar. Ondertussen wordt er niet meer veel beroep op gedaan, ondanks de nuttige adviezen die ze kan verlenen. Ik vroeg de Staatssecretaris naar zijn plannen omtrent deze commissie. Lees meer
 
 

Nood aan betere omkadering in het uitreiken van humanitaire visa

 
21/11/2016 - De staatssecretaris voor asiel&migratie kan in bepaalde situaties een humanitair visum uitreiken aan mensen  die naar ons land willen komen, maar  er  op  een  of  andere  manier  niet geraken, terwijl zij  hier wel  bijvoorbeeld familiebanden  hebben.  Lees meer
 
 

Graag duidelijkheid over leefloon voor EU-burgers

 
18/11/2016 - Als een EU-burger drie opeenvolgende maanden een leefloon krijgt en nog geen drie jaar in ons land verblijft, dan kan hij/zij aanzien worden als een belasting voor onze sociale bijstand. De POD Maatschappelijke Integratie gaat na of iemand al dan niet een zware belasting vormt voor ons sociale bijstandssysteem. Dat doen ze op basis van een automatische uitwisseling van informatie met het OCMW. Indien nodig stuurt de FOD Maatschappelijke Integratie het dossier door naar DVZ, die over een intrekking van de verblijfsvergunning zal beslissen. De staatssecretaris communiceerde in het verleden dat  hij wilde dat Europeanen geen aanspraak meer zouden kunnen maken op een leefloon. Ik vroeg om verduidelijking in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

 
18/11/2016 - In het kader van het Europese asielbeleid werden vorig jaar afspraken gemaakt voor de hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Hervestiging gebeurt vanuit landen buiten de EU (nl. de buurlanden van de conflictgebieden), relocatie gebeurt vanuit Griekenland en Italië naar andere lidstaten van de Europese Unie. Tot op vandaag werden nog maar een beperkt aantal personen effectief hervestigd en gereloceerd. Ik vroeg de staatssecretaris naar een stand van zaken. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nationaal

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.